ธรรมะกับการพนัน

ได้ก็ดีใจ เสียก็ย่อมทุกข์ใจ อะไร คือทางออก?

ธรรมดาว่า มนุษย์มีสุข มีทุกข์ มีดีใจ มีเสียใจ ดังเช่นโลกธรรม 8ประการ ในพระพุทธศาสนาน กล่าวไว้ ดังนี้ ตามนัยแห่งคำสอนของศาสนาพุทธ ความจริงซึ่งมีอยู่คู่กับโลกคือ หมู่สัตว์เรียกว่า โลกธรรมมีอยู่ 8 ประการคือ1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. สรรเสริญ 6. นินทา 7. สุข 8. […]